வெள்ளி, மார்ச் 18, 2016

BONUS

நமது  நிறுவனத்தின் செயல்பாட்டை DPE "Fair"  என் கணக்கிட்டு ள்ளது .லாபத்துடன்  போனஸ் என்ற ஒப்பந்தம் இல்லை என்றால்  போனஸ் ரூ 10000 பெற்றி ருக்க முடியும்.
78.2% கிராக்கிப்படி

HRA, Professional Allowance and Medical Allowance review:- President met the officers in BSNL HQR to ascertain progress in revision of allowance. The information relating to expenditure in each item will be as below. HRA Rs. 42 crores, Medical Allowance Rs. 45 crores, Professional Rs. 5 crores. The staff side has given priority in NC meeting for HRA revision on 78.2% IDA fixation. NFTE has drawn the attention of management for early settlement of HRA revision demand.
78.2% கிராக்கிப்படி இணைப்பில் விடுபட்ட  வீட்டு வாடகைப்படி வழங்கிட  நிர்வாகம் செலவு ரூ 42 கோடி பிடிக்கும்  என மதிப்பிட்டுள்ளது.
மருத்துவப்படிரூ  45கோடி பிடிக்கும்  என மதிப்பிட்டுள்ளது. மத்திய சங்கம்  தொடர் முயற்சி  மூலம்  பெற  நடவடிக்கை எடுத்து  வருகிறது.

Islam ahamed meeting