செவ்வாய், மார்ச் 06, 2012

pension contribution-loot by govt from bsnl


ஓய்வூதியம் மத்திய தொகுப்பு நிதிக்கு நமது நிர்வ்வாகம் செலுத்தும் தொகை குறித்த தகவல் உரிமை சட்ட்த்தின் அடிப்படையில் பெற்றதகவல்கள். கார்ப்பரேட் அலுவலகத்தில் தகவல் இல்லை என்றும் மாநில அலுவலகங்கள் தகவல்களை அனுப்பி வருகின்றன,வந்ததுள்ள தகவல் அடிப்படையில் கீழ்கண்ட தகவல்களை ஊழியர்கள் அறிய வழங்கிள்ளோம்.மத்திய ,மாநில சங்கங்களுக்கும் அனுப்பிஉள்ளோம்.

slno
NAME OF THE CIRCLE
NO OF PENSIONERS
year
PENSION DISBURSED
year
PENSION CONTRIBUTION TO GOVT
1
TAMILNADU
13761
2005-06
7.5 Cr
2005-06
75.25 Cr
2010-11
108.46 Cr
2010-11
306.96 Cr
2
JAMMU&KASHMIR
1051
2003-04
2.70 Cr
2003-04
7.63 Cr
2010-11
5.45 Cr
2010-11
24.85 Cr
3
GUJARAT
6772
N/A
N/A
N/A
N/A
2010-11
N/A
2010-11
195 Cr
4
PUNJAB
8945
2002-03
2.13Cr
2002-03
13.53 Cr
2010-10
20.6935Cr
2010-11
77.8427Cr
5
ANDAMAN
24
2006-07
5.4LAKHS
2006-07
40.31LAKH
2010-11
10.8LAKHS
2010-11
19.91LAKHS
6
N E II
684
2001-02
12.175 LAK
2001-02
133.5LAK
2010-11
5.43 Cr
2010-11
19.274 Cr
7
ODISA
3656
2001-02
1.80 Cr
2001-02
N/A
2010-11
20.43 Cr
2010-11
N/A
8
BIHAR
7339
2005-06
11.02 Cr
2005-06
N/A
2010-11
42.94 Cr
2010-11
N/A
9
HARIYANA
3625
2002-03
7.715 Cr
2002-03
13.236 Cr
2010-11
24.96 Cr
2010-11
39.75 Cr
10
M P
4846
2001-02
3.83 Cr
2001-02
7.44 Cr
2010-11
50.18 Cr
2010-11
101.92 Cr
11
AP
8226
2006-07
23.33 Cr
2006-07
50.97 Cr
2010-11
77.35 Cr
2010-11
207.32 Cr
12
JAHARKHAND
1207
2001-02
N/A
2001-02
2.84 Cr
2010-11
N/A
2010-11
11.47 Cr
13
KARNATAKA
11970
2002-03
N/A
2002-03
83.77 Cr
2010-11
N/A
2010-11
187.16 Cr
14
KERALA
13604
2001-02
22.40 Cr
2001-02
24.39
2010-11
143.87Cr
2010-11
142.26 Cr