புதன், நவம்பர் 19, 2014

வைரவிழா

வைரவிழா

புதுவை  பேருந்து  நிலையத்தில்  இருந்து  

கோரிமேடு நகர  பேருந்து  மூலம்

 G H வழியாக  அஜந்தா  சிக்னல்  ஸ்டாப்  இறங்க 

வேண்டும் . ஹோட்டல்  ஆனந்த இன்  

அருகில் சாய்பாபா  திருமண மண்டபம்கேட்டு  

வரவேண்டும்.சிறப்பு விடுப்பு  மாநில நிர்வாகத்தால்  

அனுமதிக்கப்படுள் ளது .