புதன், நவம்பர் 18, 2015

2014-15 நிதி நிலை அறிக்கை

2014-15  நிதி நிலை  அறிக்கை 
நமது  நிறுவனத்தின் நிதி நிலை  அறிக்கை  CMD  வெளியிட்டுள்ளார் .
செய்திகளில்  வந்தவை  சில ...........
நமது நிறுவனம் 2013-14 ல் ரூ 7020  கோடி நஷ்டம் .2014-15ல் ரூ 8234 கோடி நஷ்டம் .புதிய  கம்பெனி சட்ட  தேய்மான கணக்கீட்டில் நஷ்டம் கூடியுள்ளது.
தேய்மான கணக்குக்கு முன் லாபம் ரூ 672 கோடி .வருமானம் 4.16 % கூடி 
ரூ 27242 கோடி உயர்ந்துள்ளது .(சென்ற ஆண்டு  ரூ 26153 கோடி) கடன் விகிதம்.0.13 % என    தொலை தொடர்பு  நிறுவனங்களில் மிக  குறைவாக  உள்ளது. வரும் ஆண்டு  ரூ 7700 கோடி விரிவாக்க த்திற்கு  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.டவர்  கம்பெனி மூலம் ரு 2200 கோடி,,கட்டிடம்,இடம் மூலமாக ரூ 2500 கோடி  திரட்ட  திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
செலவினம் 2013-14 ல்ரூ 11008 கோடியிலிருந்து  ரூ 10840 கோடியாக குறைந்துள்ளது .ஊழியர்கள் செலவு ரூ 15436கோடியிலிருந்து  ரூ 14963 கோடியாக குறைந்துள்ளது ஊழியர்கள்  2.38 லட்சத்திலிருந்து  2.25 லட்சமாக  குறைந்துள்ளது