வியாழன், டிசம்பர் 17, 2015

அஞ்சலி.

ஒப்பற்ற தோழனுக்கு 
மாற்றுத்திறனாளிகளின் மலர்ச்சிக்குப் பாடுபட்ட 
பொதுவுடைமைப் போராளி
தோழர்.சிதம்பரநாதன் ள்ளம் கசிந்த அஞ்சலி.