வெள்ளி, டிசம்பர் 16, 2011

வாய்சவடால் நம்புதிரி சங்கம்

வேலை நிறுத்தம் வெற்றியாக நடைபெற்று காரணத்தால் அழைத்து பேசினார் என வாய்சவடால் நம்புதிரி சங்கம் பெருமை பேசியுள்ளது. ஆனால் சங்கம் அழைத்து பேசமறுத்த ச்ம்ட் கண்டித்து ச்ம்ட் அறைமுன் தார்ணா நடத்தி பேச செய்தோம் எனெ வாக்குமூலம் அளித்துள்ளது.கெட்டிகாரன் புளூகு எத்தனை நாள்
In totality, it is observed that BSNL Management & Govt. is not at all interested to resolve any of the issue immediately but trying to lingering on the problems. In view of the above, to save BSNL & its employees, sustained struggle is needed and shortly JAC after analyzing the situation will further decide future course of actions which may be in terms of indefinite strike.
AIBSNLEA-15\12\2011