வியாழன், மார்ச் 05, 2015

EMPENALLMENT OF HOSPITALS

தமிழக  அரசு  700 க்கு  மேற்பட்ட  மருத்துவமனைகளை  காப்பிட்டு  திட்டத்தில்  அங்கீ கரித்து ள் ளது . நமது  மாநில நிர்வாகம்  அந்த  மருத்துவமனைகளை மாவட்ட  நிர்வாகம்  பரிசீலித்து அங்கீ கரிக்க  கூறி உள்ளது