திங்கள், பிப்ரவரி 13, 2012

THANE CYCLONE-;OAN Rs 5000 -ORDERS ISSUED

மாநில சங்கத்தின் பெரு முயற்சிக்குப்பின் உத்திரவு வெளியாகி உள்ளது.ரூ ௦௦௦5000௦௦௦ மட்டும் வழங்க உத்திரவு வெளியாகி உள்ளது. ரூ 10000  பெற மத்திய சங்கம்  மூலமாக பெற முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.