புதன், அக்டோபர் 29, 2014

இரா ஸ்ரீதர்

மாநில கவுன்சில் உறுப்பினராக

 நமது மாவட்ட செயலர் 

இரா ஸ்ரீதர்  

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார். 

மாநில சங்கத்திற்கு நன்றி