வியாழன், டிசம்பர் 08, 2011

District Working Committe Resolutions

STRIKE 15-12-2011

TTA CONFIRMATION ORDERS ISSUED

Sl.No HRMS
No. Name of the official
Shri/Smt/Kum Community Date of Appointment Date of confirmation after completion of Probationary period
1 200800711 GANESH M OC 11-08-2008 11-08-2010
2 200800714 SELVAKUMAR A OBC 11-08-2008 11-08-2010
3 20080713 EGHUMALAI S OBC 16-08-2008 16-08-2010
4 200801085 EZHUMALAI V OBC 30-08-2008 30-08-2010
5 200802337 KARTHIKEYAN V OBC 04-10-2008 04-10-2010
6 200802216 MANIKANNAN D OBC 18-10-2008 18-10-2010
7 200802233 MURUGAN G OC 18-10-2008 18-10-2010
8 200802215 PUGAZHENDI R SC 18-10-2008 18-10-2010
9 200802331 RAJU K OBC 25-10-2008 25-10-2010
10 200802823 SIVASANKAR A OBC 10-11-2008 10-11-2010