வெள்ளி, ஜூன் 07, 2013

DOT APPROVED 78.2% IDA MERGER

Com Islam  Our President Reports that DOT approved 78.2 as per  the decision of BSNL.. Let us wait for further communication


வராது ,வராது ,என்று  சொன்னாலும்  பெறுவோம்  என்ற நம்பிக்கையுடன் 
செயல்பட்ட மத்திய,மாநில  சங்கத்திற்கு நன்றிகள்