புதன், ஏப்ரல் 27, 2016

MINIMUM WAGE

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi, the 30th March, 2016
G.S.R. 368(E).––The following draft of certain rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules,1971, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), is hereby published as required by

sub-section (1) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;
Objections or suggestions, if any, may be addressed to the
Joint Secretary to the Government of India-cum-Director
General (Labour Welfare), Jaisalmer House, 
26, Mansingh Road, New Delhi-110011;

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central (Amendment) Rules,
2016.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971, in rule 25, in sub-rule (2), for clause
(iv), the following clause shall be substituted, namely:—

“ (iv) the rates of wages payable to workmen by the contractor shall not be less than––
(a) the rates prescribed under the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) for such employment where applicable; or
(b) the rates, if any, fixed by agreement, settlement or award; or
(c) ten thousand rupees whichever is higher ;”.
[No. S-16016/21/2016-LW (A)]

BIPIN MALLICK, Jt. Secy.


VOTE FOR NFTE- BY SEWA BSNL


இடது... SORRY

                             இடது... SORRY உங்களுக்குத் தெரியுமா?

எந்த ஒரு சங்கம்..
FNTO சங்கத்தை அழித்ததோ..

எந்த ஒரு சங்கம்..
FNTO சங்கத்தின் சின்னத்தை அபகரித்ததோ.. 

அந்த ஒரு சங்கம்..
FNTO சங்கத்திடம் தங்களுக்கு ஆதரவு கோரியுள்ளது...

தங்களிடம் ஆதரவு கோரியவர்களிடம்...
FNTO  சங்கம் அமைதியாக மறுப்பை சொல்லி விட்டது...

FNTO சங்கத்திடம் இவர்கள் ஆதரவு கோரிய மர்மம் என்ன?
வேறு எதுவுமில்லை...
NFTE சங்கத்தை அழிக்க வேண்டுமாம்...

இடது சாரிகள்  என தங்களைச் சொல்லிக்கொள்ளும் 
இவர்களுக்கு... இடது சாரி ஒற்றுமையைக் கட்டுவதோ...
ஊழியர் பிரச்சினையைத் தீர்ப்பதோ நோக்கமல்ல...
மாறாக...
சகல சங்கங்களையும் சரிக்கட்ட வேண்டும்...
சரிப்படவில்லையென்றால் தீர்த்துக்கட்ட வேண்டும்...

கடந்த 3 ஆண்டுகளாக நமது செயல்பாடு கண்டு 
இவர்கள் அஞ்சுகிறார்கள்...
பிரச்சினையைத் தீர்ப்பது அவர்கள் பணியல்ல...
பிரச்சினையை வளர்ப்பதுதானே அவர்கள் பாணி...
எனவே பிரச்சினைகளைத் தீர்க்கப் பாடுபடும் 
NFTEஐக் கண்டு இவர்கள் அஞ்சுவது இயற்கையே...

இதோ...
காற்று இன்று நம் பக்கம் வீசுகிறது....
கலகக்காரர்கள்  நெஞ்சில்... 
கலக்கம் பிறக்கிறது...

மே 10ல்... 
இணைந்த கரங்கள் எழும்...
எரிந்து விழும் சாம்பலிலும்.. 
எழுந்து வரும்... 
பீனிக்ஸ் பறவையாக...

-மத்திய சங்க இணையதளச்செய்தியின் தமிழாக்கம்
-

circle leadres Meeting