திங்கள், மார்ச் 04, 2013

வருமான வரி 2013-2014


வருமான வரி 2013-2014 பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டது.

Taxable Income
(Rs)
INDIVIDUALS - BOTH MEN & WOMEN (Upto 60 years of age)
TAX (SAVED) / PAYABLE
TAX PAYABLE (Including Cess)
Now
Post-Budget
Tax-rate
Amount
Tax-rate
Amount
200,000
0
-
0
-
0
220,000
10.30%
2,060
0
-
(2,060)
250,000
10.30%
5,150
10.30%
3,090
(2,060)
300,000
10.30%
10,300
10.30%
8,240
(2,060)
500,000
10.30%
30,900
10.30%
28,840
(2,060) - Only those with income upto Rs 5 lakh make a humble saving of Rs 2060

மத்திய சங்க செய்திகள்


Shri Anupam Srivastav has joined as OSD pending taking over as Director (CM) BSNL from 01-05-2013.

 Instrumentation tech will be allowed in LIDCE for promotion to JTO Cadre 35% quota exam issue under process let us wait.

Child Care leave issue is being sent to BSNL Management Committee for consideration.

Govt. appeal for retention of ITS personnel on the basis of Cabinet decision is rejected by Hon’ble High Court New Delhi today.

 Notification for TM departmental Examination issued on 28-02-2013.