சனி, ஏப்ரல் 09, 2016

புதுச்சேரி மாவட்ட சங்க விழா

புதுச்சேரி  மாவட்ட சங்க  விழா 
அம் பே த்கர்  125 ஆண்டு  பி ற ந்த நாள்  விழா 
95  வது   தோ ழர் .குப்தா பி ற ந்த நாள்  விழா 

புகைபடங்ககள்