திங்கள், செப்டம்பர் 02, 2013

TTA POSTINGS

நமது  தோழர்கள்  A.D.சுப்பிரமணியன்,-IMPCS ,S.பசுபதி -பாஹுர் ,விஜயராகவன் -STR-அருண்  -திருக்கனூர்  பகுதிக்கு TTA ஆக  நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் .வாழ்த்துகிறோம்