புதன், ஜூன் 20, 2012

STRIKE DEMANDS -STATUS

Strike agreement: Proposal is reportedly ready for onward transmission to Management Committee for its approval. HQR is constantly persuing the matter. 
Strike demands and follow up action Work is in full swing proposal to MC within the weak. –NFTE CHQ NEWS

Status of 78.2% IDA Pay Fitment Case: GM(Estt.) mentioned that MC Note on this issue has been prepared and send to EF Cell, BSNL Corporate Office for concurrence and thereafter with the approval of Competent Authority  it will be sent to BSNL MC for approval and then to BSNL Board. We requested that the agreement signed between PGM(SR) and Unions/Associations representatives took place after the approval of MC Members only, hence, the note on this issue shall be sent to BSNL Board for approval to avoid delay.
Superannuation benefits to BSNL Recruited employees: GM(Estt.) informed that the proposal in this regard has been sent to the Committee, examining the case.-SNEA NEWS

வேலை நிறுத்தக் கோரிக்கை அனுமதி பெற நிர்வாக கமிட்டிக்கு ஒருவார காலாத்திற்க்குள் செல்ல உள்ளதாக மத்திய சங்கம் தெரிவித்துள்ளது .