திங்கள், மார்ச் 14, 2016

OFF NET CALL FROM SERVICE SIM

நமது  கோரிக்ககையான  மற்ற நிறுவனத்தின்  எண்களை  அழைக்க அனுமதி யு,ம  ,அதற்கான்  தொகையும் கோரி வந்தோம .தற்பொழுது  ஏற்கப்பட்டு  உத்திரவு வெளியி டப்பட்டுள்ளது.