சனி, நவம்பர் 30, 2013

செய்திகள்

செய்திகள் 

செய்திகளை முந்தித்தரும் இணையற்ற வேலூர் இணையதளம் 
ஜனவரி 2014 முதல்  மொத்த  IDA உயர்வு 90 சதத்தை தொட்டுவிடும்... 
குறைந்தபட்சம் 4.5 சத IDA விலைவாசிப்படி 
உயர்விருக்கும் என்று கூறியுள்ளது. 
வெங்காயவிலை  குறையாமல் விலைவாசிப்படி கூடுவதால் ஏது பயன்?

TTA ஆளெடுப்பு விதிகளில் திருத்தங்கள் கோரி நமது மத்திய சங்கம் 
BSNL நிர்வாகத்திற்கு கடிதம் கொடுத்துள்ளது.

ஓய்வூதிய இலாக்கா சில விளக்கங்களை கேட்டதின் அடிப்படையில் , ஓய்வு பெற்ற மூத்த தோழர்களுக்கான 78.2 சத IDA இணைப்பு சம்பந்தமான கோப்புகள் பல்வேறு பயணங்களுக்குப்பின் 
மீண்டும் BSNL அலுவலகம் திரும்பியுள்ளது. 

பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்காக ஓய்வூதியப்பலன்கள் நிறுத்தப்பட்ட தோழர்களுக்கு உடனடியாக தற்காலிக ஓய்வூதியம் வழங்கிட நடவடிக்கை எடுத்திட  BSNL நிர்வாகத்தை DOT  கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.