புதன், நவம்பர் 26, 2014

பேச்சுவார்த்தை

26/11/2014 அன்று CHIEF LAOBUR COMMISSIONER  அவர்களுடன்  பேச்சுவார்த்தை  நடை பெற உள்ளது.
நிர்வாத்திடம்  மாற்றம்  ஏதும்  இல்லை