புதன், ஜூலை 29, 2015

DSINGNATON COMMITEEபெயர்  மாற்றம் செய்திட நீண்ட  காலம்  நிரவாகத்திடம்  பேசி  பேசி  பெறப்பட்டுள்ளது. வேலை நிறுத்தக்  கோரிக்கை 30 லில்  ஒன்று  ஆகும்.
தீர்வு  பெற்று தந்த  அ  இ  சங்கத்திற்கு  நன்றி 

DESIGNATION COMMITEE CLICK HERE