செவ்வாய், டிசம்பர் 24, 2013

தோழர்.வெங்கடேசன் முதலாமாண்டு நினைவஞ்சலி தினம்

டிசம்பர் - 23
தோழர்.வெங்கடேசன் 
முதலாமாண்டு 
நினைவஞ்சலி தினம் 

தாயாய் தந்தையாய் 
தோழனாய் தலைவனாய் 
நண்பனாய் நற்குருவாய் 
எங்களை வழிநடத்தி 
அற்பங்களை சிற்பங்களாக்கிய 
அற்புதத்தலைவர் ..
இயக்கத்தை 
வளமாக்கிய  வலுவாக்கிய 
அன்புத்தோழர்.
அய்யரின் நினைவில் 
கண்களை குளமாக்குகின்றோம்.

NCM-23/12/2013

Brief of discussions in National Council Meeting Held On 23.12.2013
The 1st National Council meeting, after the New Recognition rules has been held on Dec 23, 2013. TheGM., SR Welcomed the members of both Official and staff sides.
Director HR, Chairman National Council, presented the position of BSNL and appreciated the responsibleand mature role played by both the recognized unions. He welcomed all the members by giving bouquets.
After reciprocating Director (HR), the leader staff side Com Islam emphasized the need for healthytransparent way of dealing employees issues and assured fullest cooperation on the growth anddevelopment of BSNL. He pleaded for the timely conducting of NC meetings as well as Works Committeemeeting. He also drew the attention for settlement of wage loss issue of pre 2007 appointees and JTO LICEresults of four circles.
Then, Secretary, Staff Side while thanking the management for evolving New Rules with the cooperationof unions, expressed displeasure over arbitrarily curtailing the items of Staff Side. After that, theagenda items were taken for deliberations.
On the issue of Removal of stagnation, management side felt that there are set rules for giving 3 stagnationincrements. After the issue was pleaded by the staff side strongly, management agreed to discuss the issuefurther.
On PLI, committee was informed and the issue was being deliberated. Further deliberations in the
committee would take place.
On Revision of Pension for Retirees on 78.2 and arrears agreement issue, a DO letter from CMD
was already sent to DOT. It will be processed further. Query demanded from DOPT was also replied.
On NEPP all other issues like post based promotion, Sr.TOA 7100 issue, Average entries, Drivers issue allwere in the committee. Committee is processing the issues. On SC/ ST concession separate discussionswould be there.
SC ST Qualifying Marks, following DOPT orders. Deliberations to implement the orders were held.
Management side said that they would study all those orders and would come with the reply
Restoration of LTC/MRS.. Review is possible only when financial position improves
DR Retirement Benefit. Management comes with the proposal of 2% contribution.. not agreeing to it StaffSide demanded the source of calculation for 2 %. Staff Side and Official committee would be set up tostudy the issue further.
Promotion to Telecom Mechanic for the left out cases, official side requested staff side to give some moreinput.
Staff side also demanded TA for P/H personnel as per the orders of DPE/DOE.
On Official side items, SSAs where District Union body of one union is only available, with that union thecouncil may be formed.
Staff side not agreed for curtailing right of formation of councils in the small circle.
For CGA, instead of appointment, other alternate ways like cash compensation was mooted by
administrative side. Staff side d i d not agree to the proposal and advocated the present CGA
system to continue with full fairness and transparency.
Enforcement of Discipline.CDA rules are available and on performance culture all are agreeing to
cooperate to improve.
With vote of thanks of GM SR, the meeting concluded with the assurance of taking the left out items in the
next meeting, probably by April 2014