திங்கள், பிப்ரவரி 01, 2016

LJCM 2016

மாவட்ட தல மட்டக்குழு பிரச்சனைகள்
1) 4 வருடம் முடித்த அனைத்து கேடர்களுக்கு  சுழல் மாற்றல் 
2)  2 வருடம் முடித்த TM கேடருக்கு கிராமபுற சுழல் மாற்றல்.
3) ரெயின்பொ நகர்  தொலைபேசி நிலையம் மூடுதல்.
4) பாதர் சஹிப் தொலைபேசி நிலையம் மூடுதல்.
5) பில்கட்டும் கௌன்டெர் தரைதளத்திற்க்கு மாற்றல்.
6)கரியமாணிக்கம் இஞ்ஜின் பழுது நீக்குதல்
7) புதிய இஞ்ஜின் வாங் குதல்.
8) BTS டவர் இன் ஜின் Start பேட்டரி மாற்றுதல்.
9) புதிய இணைப்புக்காக திட்டமிடல்
10) சேம நல நிதி கூட்டம் நடதுதல்.