செவ்வாய், மே 03, 2016

ஞாபகம் வருதே! ஞாபகம் வருதே!

ஞாபகம் வருதே! ஞாபகம் வருதே!
2008 ல் உடன்பாடு கண்ட BSNLEU-SNATTA   மற்றும் கண்ட ஏமாற்றம்
ஞாபகம் வருதே!  இலாக்காதேர்வு, 5 ஆண்டு தகுதிகுறைப்பு,கேடர்பெயர் மாற்றம், ஓய்வூதியம், ஊதியகுறைப்பு சரிசெய்தது,விதி 8 மாற்றல் என அனைத்தும்  NFTE  2013-2016 அங்கிகார காலத்தில் பெறப்பட்டது. நட்டத்தை ஏற்படுத்தியவர்களிடம் மீண்டும்  ..........?ஞாபகம் வருதே!

1 கருத்து: