சனி, மார்ச் 26, 2016

BSNL’s Performance In 2015


நமது நிறுவனம் 2015-2016 வருடத்தில் 

 ரூ30000கோடி   வருவாய் 

இருக்கும்என்மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.


BSNL’s Performance In 2015

Parameters – End-2014 –  End-2015 – Growth (in%)


Mobile Towers – 77,920 –  78,754 – 1.07


OFC (in RKm) – 741,076 –   748,350 – 1.0


Mobile Subscribers – 79,340,005 – 81,178,657 – 2.3Wi-Fi Hotspots – NA – 650 – NA


Employees எண்ணிக்கை   – 225,512 – 211,495 – (-6.2)


Broadband Subscribers – 9,934,068 – 10,158,792 – 2.3


3G Subscribers – 8,919,408 – 9,473,885 – 6.2IPTV Subscribers – 1,143 – 1,031 – (-9.8)


FTTH Subscribers – 35,752 – 61,053 – 70.8


NOFN OFC laid in 66,990 Kms and completed in 28,579 


gram panchayats

NGN Capacity Migration is 1,524,899 lines working at 261 


sites in Phase – I

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக