வெள்ளி, நவம்பர் 01, 2013

தோழர் இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் நன்றி.CHQ news : Move to victimize Com. C.K. Mathivanan, Dy. GS and circle Secy, Chennai TD thwarted:- There has been move to victimise and harm Com. C.K.M. Dy. GS and circle Secy for organizing protest demonstration against CGM. It has been completely thwarted due to timely, systematic and sustained efforts and pursuance at CHQ level. Earlier, due to intervention of BSNL HQR the Dies-non cases with break-in-service of more than 70 employees were also regularized. The NFTE has ensured that there is no vindictive and punitive action against him after the retirement. NFTE HQR has succeeded. We record our sincere thanks to BSNL management for appreciating and realizing the serious concerns in course of discussions.Click here.

இந்த ஆண்டு துவக்கத்திலிருந்து இந்த பிரச்னையை எடுத்து வெற்றிகரமாக தீர்த்திட்ட அனைத்திந்திய சங்கத்திற்கு குறிப்பாக தோழர் இஸ்லாம் அவர்களுக்கும் நன்றி.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக